Zdawalność na kierunku opiekun medyczny na egzaminie kwalifikacyjnym w czerwcu 2015r. - 100%!

Zawód:
 Opiekun medyczny 

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 532102
Wystawiamy wszelkie zaświadczenia. Wystawiamy legitymacje oraz indeksy.
Organizujemy praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1 rok (2 semestry). 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna medycznego.

Rekrutacja

Na kierunek opiekun medyczny, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun medyczny. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
- formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą 
i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej 
i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny ma na celu przygotowanie do:

  • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  • asystowania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
  • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

    PLAN  NAUCZANIA

ZAWÓD: opiekun medyczny
PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie
SYMBOL CYFROWY: 532102
Forma: ZAOCZNA

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

2

Zdrowie publiczne

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4

Zarys psychologii i socjologii

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

6

Język migowy

7

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

8

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

Podstawy przedsiębiorczości*

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

I semestr 2 tygodnie 80 godzin,

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.4) odbywa się pod koniec II semestru.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design