Zawód: Opiekunka środowiskowa 

Kwalifikacje: 
K1 – Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5.)
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 341204
Wystawiamy zaświadczenia. Wystawiamy legitymacje oraz indeksy.Organizujemy praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1 rok (2 semestry). 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekunki środowiskowej.


Rekrutacja
Na kierunek opiekunka środowiskowa, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekunka środowiskowa. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
- formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku opiekunka środowiskowa należy: świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa, mogą być zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej czy też przez osoby prywatne w zawodach takich jak opiekunka środowiskowa, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są minn. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.


Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa ma na celu przygotowanie do:

·         organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

·          sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

·         pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

·         motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz  aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design