Zawód: Technik administracji 

Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 334306
Wystawiamy wszelkie zaświadczenia. Wystawiamy legitymacje szkolne oraz indeksy.
Organizujemy praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Rekrutacja

Na kierunek technik administracji, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

-
świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 -
2 zdjęcia,
-
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
-
formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. 
Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji. 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji. 

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

  • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków,
  • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

 

PLAN  NAUCZANIA
ZAWÓD: technik administracji

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 334306

Forma: ZAOCZNA

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza

2

Język obcy zawodowy

3

Podstawy prawa cywilnego

4

Podstawy prawa pracy

5

Podstawy prawa administracyjnego

6

Finanse publiczne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Pracownia pracy biurowej

2

Pracownia administracji

 

Podstawy przedsiębiorczości*

 

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.  

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

III semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Razem 8 tygodni 320 godzin.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.68.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design