Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacje: K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol: 325509

Wystawiamy wszelkie zaświadczenia. Wystawiamy legitymacje oraz indeksy.
Organizujemy praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry). 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

Na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
- formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i  redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

  • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
  • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
  • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia działalności gospodarczej.

  

PLAN  NAUCZANIA

 

ZAWÓD: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

symbol cyfrowy: 325509

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dające wykształcenie średnie

SYSTEM NAUCZANIA: zaoczny

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

2

Podstawy prawa pracy

3

Podstawy konstrukcji mechanicznych

4

Podstawy psychologii i socjologii

5

Człowiek w procesie pracy

6

Język obcy zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2

Pracownia metodyki kształcenia zawodowego

3

Pracownia kształtowania środowiska pracy

4

Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Podstawy przedsiębiorczości*

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.   Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.13.) odbywa się pod koniec I semestru drugiej klasy.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design